REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.graficzny.pro

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego graficzny.pro Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 • I. Postanowienia ogólne
 • II. Definicje
 • III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • V. Warunki zawierania umów sprzedaży
 • VI. Obsługa płatności / Sposoby płatności
 • VII. Koszt, termin i sposoby dostawy / Czas realizacji
 • VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • IX. Gwarancja produktu
 • X. Tryb postępowania reklamacyjnego / Zwroty
 • XI. Prawo odstąpienia od umowy
 • XII. Własność intelektualna
 • XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 • XIV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.graficzny.pro prowadzony jest przez Marcina Gawlińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Adres miejsca wykonywania działalności: GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice NIP 8281386201
  Adres do doręczeń: GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice
  Adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@graficzny.pro
  tel. +48 535 342 544
 2. Sklep www.graficzny.pro działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.graficzny.pro, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.graficzny.pro, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.graficzny.pro prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.graficzny.pro należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.graficzny.pro użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.graficzny.pro umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.graficzny.pro umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.graficzny.pro
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Marcin Gawliński, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności: GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice NIP 8281386201. Adres do doręczeń: GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice. Adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@graficzny.pro Telefon kontaktowy: +48 535 342 544
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, wirtualna albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b. prowadzenie Konta w Sklepie,
  c. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a. komputer z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać:
  a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.graficzny.pro) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@graficzny.pro
  c. telefonicznie na numer: 535 342 544
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin.
  c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura/rachunek), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. OBSŁUGA PŁATNOŚCI / SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności: Paynow, PayU, Dotpay, PayPal.com.
  c. Płatność kartą. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer Rachunek Bankowy BRE BANK SA 58 1140 2004 0000 3702 3699 0249 Marcin Gawliński. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY / CZAS REALIZACJI

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub firmy Inpost (paczkomaty).
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych od momentu zaakceptowania projektu przez klienta.
  b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. zazwyczaj od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt; w przypadku listów poleconych Poczta Polska deklaruje doręczenia w ciągu 14 dni roboczych).
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: graficzny@graficzny.pro
  c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura/rachunek.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO / ZWROTY

 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@graficzny.pro lub pisemnie na adres: GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer zamówienia ze sklepu graficzny.pro lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.
  Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 2. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, może zdarzyć się sytuacja, że Sprzedawca poprosi Klienta o: odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, uzupełnienie informacji, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji od Sprzedawcy. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16, zgłoszenia po tej godzinie przechodzą na kolejny dzień roboczy. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 4. Zasadność reklamacji oceniana jest na podstawie próbek zarchiwizowanych. W przypadku niejednoznacznych sytuacji Sprzedawca może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości nakładu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.
 5. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powielaniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji. Za nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania, miejsca łuszczące się lub nielakierowane. Nieprawidłowo wykonanym załamaniem określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Sprzedawca stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Sprzedawcy. Biorąc pod uwagę proces druku oraz specyfikację maszyn drukujących, dopuszczalne są odchylenia:- tolerancja do 2 mm – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,- tolerancja do 1 mm – dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV,- do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowanych,- różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
  O ile klient nie zaznaczył inaczej, Sprzedawca ma prawo dzielić na bryty druki wielkoformatowe (folie, fototapety) wedle własnego uznania.
 6. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i przesłany zostanie naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wady nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie zgodnym z datą realizacji produktu.
 8. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 9. Materiały dostarczane przez Sprzedawcę w Bezpłatnym Pakiecie Próbek, są przykładowymi i mogą różnić się do tych stosowanych w druku z uwagi na stosowanie materiałów pochodzących od różnych producentów. Różnice mieszczą się w zakresie tolerancji gramatur przyjętych w poligrafii.
 10. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@graficzny.pro
  b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
  d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient/Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 15 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby www.graficzny.pro (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). www.graficzny.pro umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@graficzny.pro
 2. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a dotyczy to w szczególności produktów z nadrukiem na podstawie projektu zdobytego od klienta, zawierające m.in. ale nie tylko logo firmy, imię/nazwisko/znak rozpoznawczy zdjęcie itp.
  c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Uprawnienia i obowiązki określone w § XI Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). www.graficzny.pro informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.graficzny.pro korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 8 Rozdziału I oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością Marcina Gawlińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Adres miejsca wykonywania działalności:
  GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice NIP 8281386201
  Adres do doręczeń:
  GRAFICZNY.PRO Marcin Gawliński, ul. Sobieskiego 12A/13, 99-200 Poddębice
  Adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@graficzny.pro
  Telefon kontaktowy +48 535 342 544
  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.graficzny.pro, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.graficzny.pro stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.